Regulamin Szkoleń prowadzonych w ramach Projektu Edukacyjnego „Akademia Farmaceuty”

§1 Postanowienia ogólne

 1. Współinicjatorami szkoleń w ramach Projektu Edukacyjnego „Akademia Farmaceuty” (dalej również jako „Projekt Edukacyjny”) realizowanego za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem: www.akademiafarmaceuty.edu.pl (dalej również jako „Serwis”) są:
  1. Opella Healthcare Poland Spółka z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000859915, NIP: 5252836864, REGON: 387093705, kapitał zakładowy w wysokości 1.627.783.400 zł („Opella”); oraz
  2. Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku, ul. Mari Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk, utworzonym na podstawie dekretu Krajowej Rady Narodowej z dnia 8 października 1945 roku, posiadającym numer NIP: 5840955985 („GUM”)
 2. Szkolenia, w ramach Projektu Edukacyjnego są realizowane zgodnie z niniejszym „Regulaminem Szkoleń”, który określa zasady realizowania i świadczenia szkoleń ustawicznych dla farmaceutów publikowanych i dostępnych na stronie www.akademiafarmaceuty.edu.pl .
 3. Szkolenia prowadzone w ramach Projektu Edukacyjnego są dostępne wyłącznie dla farmaceutów posiadających prawo wykonywania zawodu farmaceuty, wpisanych do właściwej Izby Aptekarskiej, zwanych dalej „Uczestnikami Szkoleń”.
 4. Usługi szkoleniowe są świadczone drogą elektroniczną. Usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344) są Opella i GUM, każdy odpowiednio do usług świadczonych w Serwisie. Usługi Serwisu są nieodpłatne dla Uczestników Szkoleń.
 5. Operatorem Serwisu odpowiedzialnym za obsługę logistyczną Projektu Edukacyjnego jest: pani Małgorzata Vincenz, zamieszkała w Warszawie, przy ul. Waksmundzkiej 20, 02-828 Warszawa, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Grupa NeoArt Małgorzata Vincenz w Warszawie, przy ul. Niedźwiedziej 4c, 02-737 Warszawa, NIP 7541737023, Regon 141083057 („Operator Serwisu”), działająca na zlecenie Opella.
 6. Opella świadczy usługi polegające na udostępnieniu Użytkownikom Serwisu możliwości korzystania z funkcjonalności Serwisu zgodnie z Regulaminem Serwisu dostępnym na stronie www.akademiafarmaceuty.edu.pl, w tym: usługi rejestracji i utrzymania konta Użytkownika Serwisu umożliwiającego uczestnictwo w Szkoleniach
 7. GUM świadczy Uczestnikom Szkoleń usługi w postaci realizowanych za pośrednictwem Serwisu szkoleń on-line dla farmaceutów, prowadzonych pod nadzorem merytorycznym GUM oraz przyznawania tzw. punktów edukacyjnych dla farmaceutów ramach ustawicznego szkolenia zawodowego („Punkty Edukacyjne”) zgodnie z Ustawą o zawodzie farmaceuty (Dz. U. poz. 97 z dnia 15 stycznia 2021 r.). Szkolenia są realizowane zgodnie z niniejszym Regulaminem Szkoleń i mogą mieć formę kursów on-line lub webinarów z ekspertem.
 8. Zasady przetwarzania danych osobowych Uczestników Szkoleń zostały określone w Polityce prywatności dostępnej w Serwisie. Uczestnik Szkolenia powinien zapoznać się z Polityką prywatności przed rozpoczęciem korzystania z usług Serwisu.
 9. Regulamin Szkoleń jest dostępny dla Uczestników Szkoleń nieodpłatnie przez cały okres działania Serwisu.

§2 Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Informacje o aktualnie dostępnych Szkoleniach są publikowane w Serwisie. Potencjalni uczestnicy Szkoleń mogą się o nich dowiedzieć również m.in. na stronie internetowej GUM: https://ospwf.gumed.edu.pl/9500.html
 2. Szkolenia są dostępne wyłącznie dla Uczestników Szkoleń zarejestrowanych uprzednio w Serwisie „Użytkownicy Serwisu”. Szczegółowe informacje na temat rejestracji dostępne są w Regulaminie Serwisu. Uczestnikowi Szkolenia będącym przyznawane są tzw. twarde lub miękkie Punkty Edukacyjne na zasadach określonych w § 3 Regulaminu Szkoleń.
 3. Udział w Szkoleniu wymaga akceptacji Regulaminu Szkoleń oraz Regulaminu Serwisu.
 4. Na Szkolenie składają się prezentacje e-detailing z testem wiedzy bądź szkolenia video. Szczegółowe informacje na temat aktualnych Szkoleń znajdują się w wykazie Szkoleń (dalej jako „Wykaz”) ustalanym na daną edycję Projektu Edukacyjnego („Edycja”). Wykaz zawiera informacje na temat:
  1. Kursów Akademii Farmaceuty – kursy edukacyjne dla farmaceutów prowadzone on line; z tytułu kursów online w ramach ustawicznego szkolenia zawodowego przewidziane są punkty twarde i miękkie, po przebytym teście wiedzy. Kurs Akademii Farmaceuty obejmuje jeden temat, który jest wybierany jest z listy tematów udostępnionych w danym roku przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.
  2. Webinariów z ekspertem - webinaria edukacyjne prowadzone on line. W zakresie webinariów online dla farmaceutów, w ramach ustawicznego szkolenia zawodowego przewidziane są punkty miękkie po przebytym teście wiedzy. Każdy z webinariów dotyczyć będzie danego obszaru terapeutycznego.
 5. Wykaz obowiązuje do zakończenia danej Edycji Projektu Edukacyjnego, na który został ustalony. Wykaz jest udostępniany w Serwisie przez okres jego obowiązywania i w tym czasie stanowi integralną część Regulaminu Szkoleń. Aktualny Wykaz Szkoleń jest dostępny pod tym linkiem.
 6. Udział w Szkoleniach oraz rozwiązanie dedykowanych im testów wiedzy jest możliwy po zalogowaniu się do konta użytkownika danymi ustalonymi w trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, o których mowa w Regulaminie Serwisu.

§3 Weryfikacja udziału w Szkoleniu

 1. W Szkoleniu Uczestnik ma za zadanie zapoznać się z opublikowanym materiałem szkoleniowym na stronie www.akademiafarmaceuty.edu.pl oraz rozwiązać Test.
 2. Weryfikacja wiedzy uczestników Szkolenia nastąpi poprzez wypełnienie przez nich testu sprawdzającego wiedzę, który zostanie udostępniony on-line, za pośrednictwem Konta Użytkownika („Test”). Na test składają się pytania i odpowiedzi jednokrotnego wyboru. Ilość pytań będzie każdorazowo podana przed rozpoczęciem testu i będzie uzależniona od ilości możliwych punktów od zdobycia.
 3. Test będzie dostępny przez cały czas trwania danej Edycji Projektu Edukacyjnego.
 4. Uczestnik Szkoleń w przypadku zaliczenia testu w minimum 75% prawidłowych odpowiedzi oraz zaliczeniu czasu przeznaczonego na udział w poszczególnych szkoleniach, otrzymuje punkty edukacyjne, w ilości określonej każdorazowo w Wykazie.
 5. Informacja o otrzymanych punktach edukacyjnych jest generowana automatycznie w formie zaświadczenia do samodzielnego wydruku, bądź wysyłana na podany adres e-mail, automatycznie po zaznaczeniu opcji ich wygenerowania, która pojawia się po zakończeniu testu.

§4 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące prowadzonych szkoleń należy zgłaszać odpowiednio do:
  1. Operatora Serwisu na adres e-mail: kontakt@akademiafarmaceuty.edu.pl, w zakresie zakłóceń związanych z nieprawidłowym funkcjonowaniem Serwisu oraz jego poszczególnych funkcjonalności; oraz
  2. GUM, na adres e-mail: ospwf@gumed.edu.pl w zakresie jakichkolwiek nieprawidłowości związanych z zasadami oraz sposobem przyznania Uczestnikowi Szkoleń Punktów Edukacyjnych.
 2. Reklamacja powinna zawierać przynajmniej adres mailowy Uczestnika Szkoleń i zwięzłe przedstawienie problemu. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Uczestnik Szkoleń składający reklamację może zostać poproszony o ich uzupełnienie w niezbędnym zakresie przed ostatecznym rozpatrzeniem reklamacji.
 3. Usługodawca rozpatrzy zgłoszoną przez Uczestnika Szkoleń reklamację w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji, a w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 2 Regulaminu - od daty dokonania odpowiednich uzupełnień.
 4. Usługodawca udzieli odpowiedzi na reklamację przesyłając wiadomość e-mail na adres elektroniczny Uczestnika Szkoleń podany przy zgłaszaniu reklamacji. Odpowiedź na reklamację może zostać udzielona za pośrednictwem Operatora Serwisu.

§5 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Szkoleń, w aktualnej wersji jest nieodpłatnie dostępny pod adresem www.akademiafarmaceuty.edu.pl w sposób pozwalający na jego odczytanie i utrwalanie.
 2. Opella i GUMzastrzegają sobie prawo – w przypadku zaistnienia okoliczności od nich niezależnych – do odwołania, lub przełożenia czasu prowadzenia Projektu Edukacyjnego, w tym Szkoleń.
 3. Po ogłoszeniu zmian w Regulaminie Szkoleń każdy Uczestnik Szkoleń powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Szkoleń, Uczestnik Szkoleń powinien drogą elektroniczną powiadomić Opella i GUM o takiej decyzji. Oświadczenie to powinno dotrzeć do adresatów najpóźniej w terminie 7 dni od wejścia w życie zmienionego Regulaminu Szkoleń. Jeżeli Opella i GUM nie otrzymają oświadczenia Uczestnika Szkoleń o braku akceptacji zmian Regulaminu Szkoleń w podanym wyżej terminie, przyjmuje się, że Uczestnik Szkoleń zaakceptował zmieniony Regulamin Szkoleń.
 4. Regulamin Szkoleń wchodzi w życie z dniem 31.08.2022 r.

§6 Kontakt

Wszelkie pytania bądź wątpliwości dotyczące Regulaminu Szkoleń Uczestnicy Szkoleń mogą kierować na poniżej wskazany adres e-mail: kontakt@akademiafarmaceuty.edu.pl.

Kontakt

Grupa NeoArt
ul. Puławska 314, 02-819 Warszawa
tel. kom. 503 177 903
rejestracja@neoart.com.pl
www.grupaneoart.pl, Facebook