Regulamin Serwisu Internetowego www.akademiafarmaceuty.com.pl

§1 Postanowienia ogólne

 1. Serwis Internetowy www.akademiafarmaceuty.com.pl jest realizowany zgodnie z niniejszym Regulaminem Serwisu, który określa świadczenia i korzystania z usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu, jak również prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Użytkowników Serwisu, Usługodawcy i Operatora Serwisu.
 2. Użytkownikiem Serwisu jest osoba korzystająca z usług Serwisu.
 3. Usługi Serwisu są dostępne dla farmaceutów posiadających prawo wykonywania zawodu farmaceuty, wpisanych do właściwej Izby Aptekarskiej oraz techników farmacji. Niektóre usługi Serwisu, są dostępne wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników Serwisu.
 4. Usługi Serwisu są świadczone drogą elektroniczną. Usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344) jest Opella Healthcare Poland Spółka z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000859915, NIP: 5252836864, REGON: 387093705, kapitał zakładowy w wysokości 1.627.783.400 zł. Usługi Serwisu są nieodpłatne dla Użytkowników Serwisu.
 5. Operatorem Serwisu odpowiedzialnym za obsługę logistyczną jest: pani Małgorzata Vincenz, zamieszkała w Warszawie, przy ul. Waksmundzkiej 20, 02-828 Warszawa, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Grupa NeoArt Małgorzata Vincenz w Warszawie, przy ul. Niedźwiedziej 4c, 02-737 Warszawa, NIP 7541737023, Regon 141083057 („Operator Serwisu”), działająca na zlecenie Opella.
 6. Usługodawca świadczy usługi polegające na udostępnieniu Użytkownikowi Serwisu możliwości korzystania z funkcjonalności Serwisu, zgodnie z Regulaminem Serwisu w tym:
  1. usługi rejestracji i utrzymania konta Użytkownika Serwisu umożliwiającego uczestnictwo w szkoleniach (kursie on-line lub webinarze),
  2. usługi dostępu do opracowanych przez Usługodawcę materiałów edukacyjnych, artykułów naukowych, prezentacji produktowych, przy czym część materiałów może być dostępna wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników Serwisu.
 7. Warunkiem korzystania z poszczególnych usług Serwisu jest uprzednie zapoznanie się i akceptacja Regulaminu Serwisu, co jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem Serwisu i Usługodawcą umowy o świadczenie usług Serwisu o treści odpowiadającej treści tego Regulaminu. Dodatkowo warunkiem korzystania ze szkoleń dostępnych w Serwisie jest akceptacja Regulaminu Szkoleń.
 8. Regulamin Serwisu jest dostępny dla Użytkowników Serwisu nieodpłatnie przez cały okres działania Serwisu.
 9. Użytkownik Serwisu nie powinien korzystać z Serwisu, jeśli nie akceptuje któregokolwiek z postanowień Regulaminu Serwisu.
 10. Serwis dostępny jest na stronie internetowej www.akademiafarmaceuty.com.pl za pośrednictwem przeglądarki internetowej, pod warunkiem spełniania przez nią wymagań technicznych wskazanych w § 3 Regulaminu Serwisu.
 11. Operator Serwisu oraz Usługodawca mogą umieszczać w Serwisie informacje dotyczące ich działalności.
 12. Serwis oraz wszystkie jego elementy (w tym programistyczne, graficzne i inne) oraz nazwa, podlegają ochronie prawnej i korzystanie z nich dozwolone jest wyłącznie w zakresie określonym w Regulaminie Serwisu lub w stosownych przepisach prawa.
 13. Jakiekolwiek treści zamieszczone w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie powinny być traktowane w szczególności, jako reklama jakichkolwiek produktów leczniczych ani tym bardziej, jako porada medyczna lub forma konsultacji. Dotyczy to także informacji pochodzących z prasy specjalistycznej.

§2 Rejestracja w Serwisie

 1. W celu uzyskania dostępu do wszystkich usług Serwisu niezbędna jest rejestracja w Serwisie za pomocą elektronicznego formularza rejestracji.
 2. Wypełnienie w Serwisie i wysłanie formularza rejestracyjnego on-line skutkuje utworzeniem dla niego indywidualnego konta Użytkownika Serwisu („Konto”). Podczas rejestracji Użytkownik Serwisu ustala swój indywidualny login i hasło dostępu do Konta.
 3. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest niezbędne dla uzyskania dostępu do wszystkich usług Serwisu. Formularz rejestracyjny wymaga podania następujących danych osobowych:
  1. imię, nazwisko,
  2. adres e-mail,
  3. pełniona funkcja,
  4. nr PWZF (dotyczy magistrów farmacji),
  5. Izba Aptekarska
   Dane wymagane są odpowiednio oznaczone w formularzu rejestracyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.
 4. W formularzu rejestracyjnym należy zaakceptować wymagane oświadczenia. Dodatkowo Użytkownik Serwisu ma możliwość udzielenia całkowicie dobrowolnej zgody na rejestrację w bazie kontaktowej Sanofi-Aventis sp. z o.o., Opella Healthcare Poland sp. z o.o. i Sanofi Pasteur sp. z o.o. i udzielenie zgód na formy takiego kontaktu. Nieudzielenie zgód nie ma wpływu na możliwość rejestracji w Serwisie.
 5. Osoba dokonująca rejestracji zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia formularza rejestracyjnego. Usługodawca i Operator Serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia przez osobę rejestrującą się w Serwisie błędnych danych do formularza rejestracyjnego.
 6. Potwierdzeniem poprawnej rejestracji jest uzyskanie dostępu do indywidualnego Konta Użytkownika Serwisu.

§3 Wymagania techniczne

 1. Do właściwego korzystania z serwisu www.akademiafarmaceuty.edu.pl niezbędne są:
  1. sprzęt umożliwiający połączenie się z siecią Internet,
  2. dostęp do sieci Internet,
  3. skrzynka pocztowa e-mail, oraz
  4. właściwie skonfigurowane oprogramowanie umożliwiające połączenie się z siecią Internet.
 2. W celu prawidłowego korzystania usług Serwisu, wymagane jest ponadto zainstalowanie aktualnej przeglądarki internetowej, tj.:
  1. Mozilla Firefox w wersji 72.0 lub wyższej;
  2. Google Chrome w wersji 98.0 lub wyższej ; lub
  3. Microsoft Edge w wersji 102.0 lub wyższej.
 3. W celu zapewnienia poprawnego działania usług Serwisu stosowane są funkcjonalne i uwierzytelniające pliki cookie (cookie własne). Ustawienie przeglądarki internetowej w taki sposób, aby blokowała wszystkie pliki cookie może tym samym uniemożliwić korzystanie z usług Serwisu.
 4. Korzystanie z funkcjonalności Serwisu jest uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script.
 5. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników Serwisu sprzętu lub oprogramowania utrudniającego, destabilizującego lub uniemożliwiającego w całości lub części bezbłędne funkcjonowanie Serwisu lub administrowanie Serwisem. Zabronione jest także podejmowanie innych działań zagrażających lub naruszających prawa lub interesy Operatora Serwisu, Usługodawcy lub innych Użytkowników Serwisu.
 6. Operator Serwisu oraz Usługodawca ostrzegają, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą sieci Internet wiąże się z pewnymi zagrożeniami, których całkowite wyeliminowanie jest niemożliwe. Przykładowo chodzi o możliwość narażenia na niechciane, szkodliwe oprogramowanie m.in. typu spyware lub malware, przechwytywanie poufnych danych, piractwo, wykorzystywanie nielegalnego oprogramowania lub czynności związane ze stosowaniem tzw. kryptoanalizy. Operator Serwisu oraz Usługodawca podejmują działania w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia powyższych zagrożeń poprzez zabezpieczenia serwerów i Serwisu, jednak nie mogą zagwarantować, że Serwis i serwery będą od nich wolne.
 7. Użytkownik Serwisu przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że mogą nastąpić zachwiania prędkości lub jakości przesyłu danych, które mogą czasowo lub trwale uniemożliwić korzystanie z Serwisu na jego urządzeniu końcowym (komputer, laptop, telefon etc.).
 8. Usługodawca i Operator Serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za blokowanie transmisji z serwerów obsługujących Serwis przez dostawców świadczących Użytkownikowi usługi dostępu do sieci Internet.
 9. Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do użytkowania na swoim urządzeniu końcowym wyłącznie legalnego oprogramowania i sprzętu oraz nieingerowania w treść Serwisu poprzez wchodzenie w nieuprawnioną interakcję z serwerami/urządzeniami Operatora Serwisu (np. wysyłanie złośliwego oprogramowania, etc.).

§4 Ochrona danych osobowych

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu zostały określone w Polityce prywatności dostępnej w Serwisie.
 2. Osoba zainteresowana korzystaniem z usług Serwisu powinna zapoznać się z Polityką prywatności przed rozpoczęciem korzystania z usług Serwisu.

§5 Stosowanie plików cookie

 1. Realizacja usług Serwisu oraz zapewnienie Użytkownikom Serwisu bezpieczeństwa w tym zakresie wymaga korzystania z plików cookie.
 2. Pliki cookie są małymi, najczęściej tekstowymi plikami zawierającymi dane informatyczne. Dzięki przechowywaniu przez przeglądarkę internetową komputera, smartphone’u lub innego urządzenia, służącego do przeglądania stron internetowych, mogą one być ponownie odczytane w przyszłości. Pliki cookie pozwalają stronie internetowej na rozpoznanie użytkownika poprzez ich wysyłanie przez przeglądarkę do danej strony internetowej.
 3. Szczegółowe informacje na temat stosowanych w Serwisie plików cookie oraz zasad umieszczania w urządzeniu Użytkownika Serwisu plików cookie i uzyskiwania do nich dostępu znajdują się w Polityce cookie dostępnej w Serwisie.

§6 Odpowiedzialność Użytkowników Serwisu

 1. Użytkownik Serwisu zobowiązuje się do:
  1. przestrzegania Regulaminu Serwisu;
  2. nienaruszania w sposób bezprawny praw autorskich, praw pokrewnych, dóbr osobistych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych jak i innych praw na dobrach niematerialnych Usługodawcy lub osób trzecich;
  3. powstrzymania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego, powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub jakiekolwiek prawa innych Użytkowników Serwisu, w szczególności polegających na:
   1. zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach Serwisu bez ich wyraźnej zgody (z wyjątkiem sytuacji, gdy powyższe czynności są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu Serwisu),
   2. wzywaniu do nienawiści na jakimkolwiek tle,
   3. propagowaniu przemocy lub innych zachowań społecznie nieakceptowalnych, wyrządzających lub wzywających do wyrządzenia jakiejkolwiek szkody lub
   4. nawoływaniu do popełnienia czynu zabronionego,
   5. zachowaniu społecznie niewłaściwym;
  4. powstrzymania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Serwisu innym Użytkownikom Serwisu, Usługodawcy lub Operatorowi Serwisu.

§7 Odpowiedzialność Operatora Serwisu oraz Usługodawcy

 1. Operator Serwisu oraz Usługodawca dołożą należytej staranności w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług i bezawaryjnego funkcjonowania Serwisu. Operator Serwisu oraz Usługodawca nie mogą jednak zagwarantować, że Serwis będzie działać bez zakłóceń i błędów, a treści będą docierać do użytkownika w formie bezbłędnej i kompletnej. Operator Serwisu oraz Usługodawca nie gwarantują także, że Użytkownicy Serwisu uzyskają w Serwisie dokładnie takie informacje, jakich oczekują lub potrzebują.
 2. Operator Serwisu oraz Usługodawca zastrzegają, iż dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu niezbędne jest prowadzenie, od czasu do czasu, napraw, konserwacji, przeglądów, ulepszeń, zmian Serwisu lub jego elementów. Operator Serwisu uprzedza, iż w czasie dokonywania wspomnianych czynności, dostęp do wszystkich lub wybranych funkcjonalności Serwisu może być wyłączony lub ograniczony. Użytkownicy Serwisu zostaną każdorazowo powiadomieni o planowanych przez Operatora Serwisu przerwach technicznych i czasie ich trwania.
 3. O przerwach wynikłych z przyczyn niezależnych od Operatora Serwisu lub przez niego nieplanowanych, Operator Serwisu powiadomi Użytkowników Serwisu niezwłocznie jak tylko to będzie możliwe, za pomocą dostępnych środków.

§8 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu należy zgłaszać odpowiednio do Operatora Serwisu na adres e-mail: kontakt@akademiafarmaceuty.edu.pl, w zakresie zakłóceń związanych z nieprawidłowym funkcjonowaniem Serwisu oraz jego poszczególnych funkcjonalności.
 2. Reklamacja powinna zawierać przynajmniej adres mailowy Użytkownika Serwisu i zwięzłe przedstawienie problemu. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Użytkownik Serwisu składający reklamację może zostać poproszony o ich uzupełnienie w niezbędnym zakresie przed ostatecznym rozpatrzeniem reklamacji.
 3. Usługodawca rozpatrzy zgłoszoną przez Użytkownika reklamację w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji, a w przypadku, o którym mowa w § 14 ust. 2 Regulaminu Sewisu- od daty dokonania odpowiednich uzupełnień.
 4. Usługodawca udzieli odpowiedzi na reklamację przesyłając wiadomość e-mail na adres elektroniczny Użytkownika Serwisu podany przy zgłaszaniu reklamacji. Odpowiedź na reklamację może zostać udzielona za pośrednictwem Operatora Serwisu.

§9 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Serwisu, w aktualnej wersji jest nieodpłatnie dostępny pod adresem www.akademiafarmaceuty.edu.pl w sposób pozwalający na jego odczytanie i utrwalanie.
 2. Po ogłoszeniu zmian w Regulaminie Serwisu każdy Użytkownik Serwisu powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Serwisu, Użytkownik Serwisu powinien drogą elektroniczną powiadomić Opella i GUM o takiej decyzji. Oświadczenie to powinno dotrzeć do adresatów najpóźniej w terminie 7 dni od wejścia w życie zmienionego Regulaminu Serwisu. Jeżeli Opella i GUM nie otrzymają oświadczenia Użytkownika Serwisu o braku akceptacji zmian Regulaminu Serwisu w podanym wyżej terminie, przyjmuje się, że Użytkownik Serwisu zaakceptował zmieniony Regulamin Serwisu.
 3. Operator Serwisu jest uprawniony do zablokowania Użytkownikowi Serwisu dostępu do Serwisu, w sytuacji gdy ten korzysta z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu Serwisu.
 4. Umowa, o której mowa w § 1 ust. 7 Regulaminu Serwisu, ulega rozwiązaniu na skutek zaprzestania korzystania przez użytkownika z Serwisu, jak również zakończenia Programu Edukacyjnego, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Niniejszy Regulamin Serwisu wchodzi w życie z chwilą zamieszczenia go w Serwisie, w sposób określony w § 11 ust. 1 Regulaminu Serwisu.
 6. W razie gdyby którekolwiek z postanowień Regulaminu Serwisu zostało uznane prawomocnym wyrokiem sądu za sprzeczne z prawem, pozostaje to bez wpływu na pozostałe postanowienia Regulaminu Serwisu.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Serwisu, zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 8. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Serwisu stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
 9. Regulamin Serwisu wchodzi w życie z dniem 31.08.2022 r.

§10 Kontakt

Wszelkie pytania bądź wątpliwości dotyczące Regulaminu Serwisu lub zasad korzystania z Serwisu, Użytkownicy Serwisu mogą kierować na poniżej wskazany adres e-mail: kontakt@akademiafarmaceuty.edu.pl

Kontakt

Grupa NeoArt
ul. Puławska 314, 02-819 Warszawa
tel. kom. 503 177 903
rejestracja@neoart.com.pl
www.grupaneoart.pl, Facebook