Klauzula informacyjna GUMed

Art. 13 RODO – Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w (80-210) Gdańsku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a.
 2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 349 10 27 lub adresem e-mail: iod@gumed.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu szkoleń zawodowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 7. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
  • prawo dostępu do treści swoich danych,
  • prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
  • prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.

Kontakt

Grupa NeoArt
ul. Puławska 314, 02-819 Warszawa
tel. kom. 503 177 903
rejestracja@neoart.com.pl
www.grupaneoart.pl, Facebook